ساید بای ساید یخچال تک

یخچال فریزر دو قلو

فریزر تک

یخچال فریزر بالا

ساید بای ساید یخچال تک

یخچال فریزر دو قلو

فریزر تک

یخچالا فریزر پایین